Python社区  »  Python

基于python+OpenCV的车牌号码识别

PYH1009 • 6 月前 • 53 次点击  

基于python+OpenCV的车牌号码识别

车牌识别行业已具备一定的市场规模,在电子警察、公路卡口、停车场、商业管理、汽修服务等领域已取得了部分应用。一个典型的车辆牌照识别系统一般包括以下4个部分:车辆图像获取、车牌定位、车牌字符分割和车牌字符识别

1、车牌定位的主要工作是从获取的车辆图像中找到汽车牌照所在位置,并把车牌从该区域中准确地分割出来
这里所采用的是利用车牌的颜色(黄色、蓝色、绿色) 来进行定位

#定位车牌
def color_position(img,output_path):
  colors = [([26,43,46], [34,255,255]), # 黄色
       ([100,43,46], [124,255,255]), # 蓝色
       ([35, 43, 46], [77, 255, 255]) # 绿色
       ]
  hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
  for (lower, upper) in colors:
    lower = np.array(lower, dtype="uint8") # 颜色下限
    upper = np.array(upper, dtype="uint8") # 颜色上限

    # 根据阈值找到对应的颜色
    mask = cv2.inRange(hsv, lowerb=lower, upperb=upper)
    output = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask)
    k = mark_zone_color(output,output_path)
    if k==1:
      return 1
    # 展示图片
    #cv2.imshow("image", img)
    #cv2.imshow("image-color", output)
    #cv2.waitKey(0)
  return 0

在这里插入图片描述

2、将车牌提取出来

def mark_zone_color(src_img,output_img):
  #根据颜色在原始图像上标记
  #转灰度
  gray = cv2.cvtColor(src_img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)

  #图像二值化
  ret,binary = cv2.threshold(gray,0,255,cv2.THRESH_BINARY)
  #轮廓检测
  x,contours,hierarchy = cv2.findContours(binary,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
  #drawing = img
  #cv2.drawContours(drawing, contours, -1, (0, 0, 255), 3) # 填充轮廓颜色
  #cv2.imshow('drawing', drawing)
  #cv2.waitKey(0)
  #print(contours


  
)
  
  temp_contours = [] # 存储合理的轮廓
  car_plates=[]
  if len(contours)>0:
    for contour in contours:
      if cv2.contourArea(contour) > Min_Area:
        temp_contours.append(contour)
      car_plates = []
      for temp_contour in temp_contours:
        rect_tupple = cv2.minAreaRect(temp_contour)
        rect_width, rect_height = rect_tupple[1]
        if rect_width < rect_height:
          rect_width, rect_height = rect_height, rect_width
        aspect_ratio = rect_width / rect_height
        # 车牌正常情况下宽高比在2 - 5.5之间
        if aspect_ratio > 2 and aspect_ratio < 5.5:
          car_plates.append(temp_contour)
          rect_vertices = cv2.boxPoints(rect_tupple)
          rect_vertices = np.int0(rect_vertices)
      if len(car_plates)==1:
        oldimg = cv2.drawContours(img, [rect_vertices], -1, (0, 0, 255), 2)
        #cv2.imshow("che pai ding wei", oldimg)
        # print(rect_tupple)
        break

  #把车牌号截取出来
  if len(car_plates)==1:
    for car_plate in car_plates:
      row_min,col_min = np.min(car_plate[:,0,:],axis=0)
      row_max,col_max = np.max(car_plate[:,0,:],axis=0)
      cv2.rectangle(img,(row_min,col_min),(row_max,col_max),(0,255,0),2)
      card_img = img[col_min:col_max,row_min:row_max,:]
      cv2.imshow("img",img)
    cv2.imwrite(output_img + '/' + 'card_img' + '.jpg',card_img)
    cv2.imshow("card_img.",card_img)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
    return 1
  return 0

在这里插入图片描述

Python社区是高质量的Python/Django开发社区
本文地址:http://www.python88.com/topic/49308
 
53 次点击  
分享到微博