Python中国社区  »  区块链

区块链开发、以太坊开发的技术资料资源汇总

小智 • 11 月前 • 309 次点击  

一个适合区块链新手的以太坊DApp开发教程:

http://xc.hubwiz.com/course/5a952991adb3847553d205d1?affid=20180414python88

一个用区块链、星际文件系统(IPFS)、Node.js和MongoDB构建以太坊DApp电商平台:

http://xc.hubwiz.com/course/5abbb7acc02e6b6a59171dd6/?affid=20180414python88

收集整理了一些免费区块链、以太坊技术开发相关的文件,有需要的可以下载,文件链接:

 1. web3.js API官方文档中文版:https://pan.baidu.com/s/1hOV9hEzi7hFxJCL4LTvC6g
 2. 以太坊官方文档中文版 :https://pan.baidu.com/s/1ktODJKLMBmkOsi8MPrpIJA
 3. 以太坊白皮书中文版 :https://pan.baidu.com/s/1bzAFnzJ35hlQxJ2J4Oj-Ow
 4. Solidity的官方文档中文版 :https://pan.baidu.com/s/18yp9XjEqAHpiFm2ZSCygHw
 5. Truffle的官方文档中文版 :https://pan.baidu.com/s/1y6SVd7lSLUHK21YF5FzIUQ
 6. C#区块链编程指南 :https://pan.baidu.com/s/1sJPLqp1eQqkG7jmxqwn3EA
 7. 区块链技术指南: :https://pan.baidu.com/s/13cJxAa80I6iMCczA04CZhg
 8. 精通比特币中文版: :https://pan.baidu.com/s/1lz6te3wcQuNJm28rFvBfxg
 9. Node.js区块链开发 :https://pan.baidu.com/s/1Ldpn0DvJ5LgLqwix6eWgyg
 10. geth使用指南文档中文版 :https://pan.baidu.com/s/1M0WxhmumF_fRqzt_cegnag
 11. 以太坊DApp开发环境搭建-Ubuntu : https://pan.baidu.com/s/10qL4q-uKooMehv9X2R1qSA
 12. 以太坊DApp开发环境搭建-windows :https://pan.baidu.com/s/1cyYkhIJIFuI2oyxM9Ut0eA
 13. 以太坊DApp开发私链搭建-Ubuntu : https://pan.baidu.com/s/1aBOFZT2bCjD2o0EILBWs-g
 14. 以太坊DApp开发私链搭建-windows :https://pan.baidu.com/s/10Y6F1cqUltZNN99aJv9kAA
最后一次修改于 (2018-04-14 19:59)
Python社区是高质量的Python/Django开发社区
本文地址:http://www.python88.com/topic/10421
 
309 次点击  
分享到微博
文章 [ 1 ]  |  最新文章 11 月前
小智
Reply   •   1 楼
小智    11 月前

加入请声明下是咱们社区的

小智
Reply   •   2 楼
小智    11 月前

qq群:693422199