Python社区  »  Python

用Python中最长列的值填充NaN

ahbon • 7 月前 • 50 次点击  

我想填补 v5 列的NaN及其最长长度(从左侧按位置)不是NaN列的值。

   v1  v2  v3  v4   v5
0   a  ab abc abcd abcde
1 abcd abc  ab  NaN  NaN
2   a abc  ac  cde  NaN
3  cde  c NaN  cd  NaN

版本5 ,它的最长长度 Not NaN 列是 v1 abcd . 如果存在相同长度的多个值,那么左边的值就具有优先级,例如,在第三行中,我们取 abc 版本5 cde .

在熊猫身上能做到吗?谢谢。

预期输出如下:

   v1  v2  v3  v4   v5
0   a  ab abc abcd abcde
1 abcd abc  ab  NaN  abcd
2   a abc  ac  cde  abc
3  cde  c NaN  cd  cde
Python社区是高质量的Python/Django开发社区
本文地址:http://www.python88.com/topic/54618
 
50 次点击  
分享到微博
文章 [ 1 ]  |  最新文章 7 月前
jezrael
Reply   •   1 楼
jezrael    7 月前

Idea是通过 DataFrame.apply 具有 Series.str.len DataFrame.where ,按位置填充缺少的值和最后获取第一列:

df1 = df.apply(lambda x: x.str.len())

df['v5'] = df.where(df1.eq(df1.max(axis=1), axis=0)).bfill(axis=1).iloc[:, 0]
print (df)
   v1  v2  v3  v4   v5
0   a  ab abc abcd abcde
1 abcd abc  ab  NaN  abcd
2   a abc  ac  cde  abc
3  cde  c NaN  cd  cde