Python社区  »  DATABASE

理论+实验:MySQL备份与恢复(完整备份、增量备份)

0 day • 1 周前 • 17 次点击  

一、数据库备份的分类

1.1 数据备份的重要性

■ 再生产环境中,数据的安全性至关重要
■ 任何数据的丢失都可能产生严重的后果
■ 造成数据丢失的原因

 • 程序错误
 • 人为操作错误
 • 运算错误
 • 磁盘故障
 • 灾难(如火灾、地震)和盗窃
  在这里插入图片描述

1.2 数据库备份的分类-1

■ 从物理与逻辑的角度,备份可分为

 • 物理备份:对数据库操作系统的物理文件(如数据文件、日志文件等)的备份
  ◆物理备份方法
  • 冷备份(脱机备份) :是在关闭数据库的时候进行的
  • 热备份(联机备份) :数据库处于运行状态,依赖于数据库的日志文件
  • 温备份:数据库锁定表格(不可写入但可读)的状态下进行备份操作
 • 逻辑备份:对数据库逻辑组件(如: 表等数据库对象)的
  备份

1.3 数据库备份的分类-2

■ 从数据库的备份策略角度,备份可分为

 • 完全备份:每次对数据进行完整的备份
 • 差异备份:备份那些自从上次完全备份之后被修改过的文件
 • 增量备份:只有那些在上次完全备份或者增量备份后被修改的文件才会被备份

1.4 常见的备份方法

■ 物理冷备

 • 备份时数据库处于关闭状态,直接打包数据库文件
 • 备份速度快,恢复时也是最简单的

■ 专用备份工具mydump或mysqlhotcopy

 • mysqldump常用的逻辑备份工具
 • mysqlhotcopy仅拥有备份MyISAM和ARCHIVE表

■ 启用二进制日志进行增量备份

 • 进行增量备份,需要刷新_二进制日志

■ 第三方工具备份

 • 免费的MySQl热备份软件Percona XtraBackup

二、 MySQL完全备份与恢复

2.1 MySQL完全备份-1

■ 完全备份是对整个数据库的备份、数据库结构和文件结构的备份
■ 完全备份保存的是备份完成时刻的数据库
■ 完全备份是增量备份的基础

2.2 MySQL完全备份-2

■ 优点

 • 安全性高
 • 备份与恢复操作简单方便

■ 缺点

 • 数据存在大量的重复
 • 占用大量的备份空间,空间利用率低
 • 备份与恢复时间长

2.3 数据库完全备份分类

■ 物理冷备份与恢复

 • 关闭MySQL数据库
 • 使用tar命令直接打包数据库文件夹
 • 直接替换现有MySQL目录即可

■ mysqldump备份与恢复

 • MySQL自带的备份工具,可方便实现对MySQL的备份
 • 可以将指定的库、表导出为SQL脚本
 • 使用命令mysql导入备份的数据

2.4 MySQL物理冷备份及恢复

■ 物理冷备份

[root@localhost ~]# systemctl stop mysqld
[root@localhost ~]# mkdir /backup
[root@localhost ~]# tar zvcf /backup/mysql ll-$(date + %F).tar.gz /usrlocal/mysql/dat
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3

■ 恢复数据库

[root@localhost ~]# mkdir bak
[root@localhost ~]# mv /usr/local/mysqI/data/ /bak/
[


  
root@localhost ~]# mkdir restore
[root@localhost ~]# tar zxf /backup/mysql all-2020-01-02.tar.gz -C restore/
[root@localhost ~]# mv restore/usr/local/mysql/data/ /usr/local/mysq/
[root@localhost ~]# systemctl start mysql
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

2.5 mysqldump备份数据库-1

■ mysqldump命令对单个库进行完全备份

musqldump -u 用户名 -p【密码】【选项】【数据库名】 > 备份路径/备份文件名
 • 1
 • 1

■ 单裤备份的示例

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| shuai       |
| sys        |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

[root@localhost ~]# mysqldump -u root -p shuai > /opt/shuai.sql
#shuai.sql就是导出的备份文件
[root@localhost opt]# ls
mysql-5.7.20         mysql-boost-5.7.20.tar.gz shuai.sql
mysql_all_2020-08-19.tar.gz rh
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

2.6 mysqldump备份数据库-2

■ mysqldump命令对多个库进行完全备份

mysqldump -u 用户名 -p 【密码】【选项】 --databases 库名1 【库名2】.. > /备份路径/备份文件名
 • 1
 • 1

■ 多库备份的示例

#显示所有数据库
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mei        |
| mysql       |
| performance_schema |
| shuai       |
| sys        |
+--------------------+
6 rows in set (0.01 sec)
#进行多库备份
[root@localhost opt]# mysqldump -uroot -pabc123 --databases shuai mei > /opt/shuai.mei
mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

■ 对所有库进行完全备份

musqldump -u 用户名 -p 【密码】【选项】 -add-databases > /备份路径/备份文件名
 • 1
 • 1

■ 所有库备份的示例

[


  
root@localhost opt]# mysqldump -uroot -pabc123 --all-databases > /opt/all.sql
mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2

2.7 恢复表的操作

■ 恢复表时同样可以使用source或者mysql命令
■ source恢复表的操作与恢复库的操作相同
■ 当备份文件中包含表的备份,而不包括创建库的语句时,必须指定库名,且目标库必须存在

mysql -u 用户名 -p [密码] <表备份脚本的路径
mysql -u root -p mysql </backup/mysql-user.sql
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2

■ 在生产环境中,可以使用shell脚本自动实现定时备份

三、企业备份案例-完全备份

3.1 物理冷备份与恢复

备份数据库:
[root@localhost ~]# systemctl stop mysqld                ###关闭数据库####
[root@localhost ~]# mkdir /backup                    ###在根下新建个backup目录
[root@localhost ~]# tar zcf /backup/mysql_all-$(date +%F).tar.gz /usr/local/mysql/data/      #####/usr/local/mysql/data备份压缩
[root@localhost ~]# cd /backup/                        ###进入/backup/     
[root@localhost backup]# ll                            ##查看备份
总用量 1328
-rw-r--r-- 1 root root 1359664 8月 12 22:39 mysql_all-2018-08-12.tar.gz
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
◆模拟故障
[root@localhost backup]# mkdir /bak                      ####在根下新建bak目录
[root@localhost backup]# mv /usr/local/mysql/data/ /bak/     ####将目录data数据移动到bak 里面去
[root@localhost backup]# cd /usr/local/mysql/               #####仅mysql目录查看data
[root@localhost mysql]# ll                          ####查看后data目录被移走 ,模拟故障成功
总用量 64
drwxr-xr-x 2 mysql mysql 4096 8月  4 19:19 bin
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 17987 9月 13 2017 COPYING
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 17987 9月 13 2017 COPYING-test
drwxr-xr-x 2 mysql mysql  55 8月  4 19:19 docs
drwxr-xr-x 3 mysql mysql 4096 8月  4 19:19 include
drwxr-xr-x 4 mysql mysql  191 8月  4 19:19 lib
drwxr-xr-x 4 mysql mysql  30 8月  4 19:19 man
drwxr-xr-x 10 mysql mysql 4096 8月  4 19:20 mysql-test
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 2478 9月 13 2017 README
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 2478 9月 13 2017 README-test
drwxr-xr-x 28 mysql mysql 4096 8月  4 19:20 share
drwxr-xr-x 2 mysql mysql  90 8月  4 19:20 support-files
drwxr-xr-x 3 mysql mysql  17 8月  4 19:19 usr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
◆数据库恢复
[root@localhost mysql]# mkdir /restore                                            ####根目录新建restore 目录
[root@localhost mysql]# tar xzvf /backup/mysql_all-2018-08-12.tar.gz -C /restore/       ####将备份数据库解压到 /restore目录下 不要无脑刷,时间节点不一样
usr/local/mysql/data/
usr/local/mysql/data/ibdata1
usr/local/mysql/data/ib_logfile1
usr/local/mysql/data/ib_logfile0
。。。。。。省略。。。。。。。


[root@localhost mysql]# mv /restore/usr/local/mysql/data/ /usr/local/mysql/     ####将备份数据移动到到/usr/local/mysql中
[root@localhost mysql]# systemctl start mysqld              ####启动mysql数据库
[root@localhost mysql]# systemctl status mysqld              ####查看mysql数据库启动状态 ,日志文件显示正常。
● mysqld.service - MySQL Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since 日 2018-08-12 22:48:20 CST; 7s ago
   Docs: man:mysqld(8)
      http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html
 Process: 2036 ExecStart=/usr/local/mysql/bin/mysqld --daemonize --pid-file=/usr/local/mysql/mysqld.pid $MYSQLD_OPTS (


  
code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 2016 ExecStartPre=/usr/local/mysql/bin/mysqld_pre_systemd (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2039 (mysqld)
  CGroup: /system.slice/mysqld.service
      └─2039 /usr/local/mysql/bin/mysqld --daemonize --pid-file=/usr/local/mys...

8月 12 22:48:20 localhost.localdomain mysqld[2036]: 2018-08-12T14:48:20.795875Z 0....
8月 12 22:48:20 localhost.localdomain mysqld[2036]: 2018-08-12T14:48:20.795889Z 0...;
8月 12 22:48:20 localhost.localdomain mysqld[2036]: 2018-08-12T14:48:20.795911Z 0....
8月 12 22:48:20 localhost.localdomain mysqld[2036]: 2018-08-12T14:48:20.812257Z 0...s
8月 12 22:48:20 localhost.localdomain mysqld[2036]: 2018-08-12T14:48:20.812564Z 0....
8月 12 22:48:20 localhost.localdomain mysqld[2036]: Version: '5.7.20' socket: '/...n
8月 12 22:48:20 localhost.localdomain mysqld[2036]: 2018-08-12T14:48:20.812584Z 0....
8月 12 22:48:20 localhost.localdomain mysqld[2036]: 2018-08-12T14:48:20.812591Z 0...s
8月 12 22:48:20 localhost.localdomain mysqld[2036]: 2018-08-12T14:48:20.826263Z 0...s
8月 12 22:48:20 localhost.localdomain systemd[1]: Started MySQL Server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

3.2 mysqldump备份与恢复

#######创建环境#####
mysql> create database auth;               	####创建auth 这个数据库
mysql> use auth;               		####进入auth 这个数据库
mysql> create table users (user_name CHAR(16) NOT NULL, user_passwd CHAR(48) DEFAULT '', PRIMARY KEY (user_name)); ###创建users表
Database changed
mysql> insert into users(user_name,user_passwd) values('zhangsan', password('123456')); ###向users表插入‘zhangsan’信息
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql> insert into users values('lisi', password('123456'));  ###向users表插入‘lisi’信息
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.01 sec)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10  
######列子####
[root@localhost /]# mysqldump -u root -p mysql user >mysql-user.sql   ###备份数据库mysql中的user表 ,文件保存在当前操作目录下面
Enter password:                                                 ###输入密码abc123      

######列子#####
[root@localhost /]# mysqldump -u root -p --databases auth >auth.sql   ####备份auth数据库   文件保存在当前操作目录下面
Enter password:                                               ####输入密码abc123 

#####列子######
查看备份文件
[root@localhost /]# grep -v "^--" auth.sql | grep -v "^/" | grep -v "^$"
CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `auth` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;
USE `auth`;
DROP TABLE IF EXISTS `users`;
CREATE TABLE `users` (
 `user_name` char(16) NOT NULL,
 `user_passwd` char(48) DEFAULT '',
 PRIMARY KEY (`user_name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
LOCK TABLES `users` WRITE;
INSERT INTO `users` VALUES ('zhangsan','*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9');
UNLOCK TABLES;
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
#####恢复操作#####
mysql [选项] [库名] [表名] < /备份路径/备份文件名

#####列子###恢复表
[root@localhost /]# mysql -u root -p        ###进入数据库###
Enter password:                   ###输入密码####
mysql> show databases;                   ###查看数据库####
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| auth        |      
| myadm       |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |

mysql> create database text ;              ####新建数据库text ,等下导表用###
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> exit                           ####退出#####

[root@localhost opt]# mysql -u root -p text < mysql-user.sql 
Enter password: 

[root@localhost /]# mysql -u root -p -e 'show tables from text'  #######验证输出结果####
Enter password:                            ######输入密码
+----------------+
| Tables_in_text |
+----------------+
| user      |                              ####导进去的表
+----------------+
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
######列子数据库恢复#####
[root@localhost /]# mysql -u root -p -e 'drop database auth'      ######模拟故障删除auth数据库
Enter password: 
[root@localhost /]# mysql -u root -p -e 'show databases'    ######查看databases所有数据库有没有auth,发现没有了
Enter password: 
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |       
| myadm       |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
| text        |

[root@localhost /]# mysql -u root -p < ./auth.sql            ####导入数据库auth
Enter password:                            ####输入密码
[root@localhost /]# mysql -u root -p -e 'show databases'    ######查看databases所有数据库有没有auth,发现有了
Enter password: 
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| auth        |     #### 导进去的auth数据库    
| bdqn        |
| myadm       |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
| text        |
+--------------------+
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

四、MySQL增量备份与恢复

4.1 MySQL增量备份-1

■ 使用mysqldump命令进行完全备份存在的问题

 • 备份数据中有重复数据
 • 备份时间与恢复时间过长

■ 是自上一次备份后增加/变化的文件或者内容
■ 特点

 • 没有重复数据,备份量不大,时间短
 • 恢复需要上次完全备份及完全备份之后所有的增量备份才能恢复,而且要对所有增量备份进行逐个反推恢复

4.2 MySQL增量备份-2

■ MySQL没有提供直接的增量备份方法
■ 可以通过 MySQL提供的二进制日志间接实现增量备份
■ MySQL二进制日志对备份的意义

 • 二进制日志保存了所有更新或者可能更新数据库的操作
 • 二进制日志在启动MySQL服务器后开始记录,并在文件达到
  max_binlog_size所设置的大小或者接收到flush logs命令后重新
  创建新的日志文件
 • 只需定时执行flush logs方法重新创建新的日志,生成二进制文
  件序列,并及时把这些日志保存到安全的地方就完成了一个时间
  段的增量备份

4.3 MySQL数据库增量恢复-1

■ 一般恢复

 • 将所有备份的二进制日志内容全部恢复

■ 基于位置恢复

 • 数据库在某一时间点可能既有错误的操作也有正确的操作
 • 可以基于精准的位置跳过错误的操作

■ 基于时间点恢复

 • 跳过某个发生错误的时间点实现数据恢复

4.4 MySQL数据库增量恢复-2

■ 增量恢复的方法

 • 一般恢复
mysqlbinlog [--no-defaults] 增量备份文件 |


  
 mysql -u 用户名 -p
 • 1
 • 1
 • 基于位置的恢复
  恢复数据到指定位置
mysqlbinlog --stop-position=’操作 id’ 二进制日志 |mysql -u 用户名 -p 密码
 • 1
 • 1

从指定的位置开始恢复数据

mysqlbinlog --start-position=’操作 id’ 二进制日志 |mysql -u 用户名 -p 密码
 • 1
 • 1

4.5 MySQL数据库增量恢复-3

■ 增量恢复的方法

 • 基于时间点的恢复
  从日志开头截止到某个时间点的恢复
mysqlbinlog [--no-defaults] --stop-datetime=’年-月-日 小时:分钟:秒’ 二进制日志 | mysql -u 用户名 -p 密码
 • 1
 • 1

从某个时间点到日志结尾的恢复

mysqlbinlog [--no-defaults] --start-datetime=’年-月-日 小时:分钟:秒’ 二进制日志 | mysql -u 用户名 -p 密码
 • 1
 • 1

从某个时间点到某个时间点的恢复

mysqlbinlog [--no-defaults] --start-datetime=’年-月-日 小时:分钟:秒’ --stop-datetime=’年-月-日小时:分钟:秒’ 二进制日志 | mysql -u 用户名 -p 密码
 • 1
 • 1

五、企业备份案例-增量备份

1、一般恢复(丢什么数据,找什么数据)
[root@localhost opt]# mysql -u root -p
Enter password: 
mysql> create database client;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> use client;
mysql> create table user_info(身份证 char(20) not null,姓名 char(20) not null,姓别 char(4),用户ID号 char(10) not null,资费 int(10));
mysql> insert into user_info values('000006','张三','男','016','10');
mysql> insert into user_info values('000007','李四','女','017','91');
mysql> insert into user_info values('000008','王五','女','018','23');
mysql> select * from user_info;

mysql> show master logs;                  ####查看当前数据库binlog文件
+------------------+-----------+
| Log_name     | File_size |
+------------------+-----------+
| mysql-bin.000001 |   1492 |
+------------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
2、进行一次完全备份
mysql> flush tables with read lock;            #####备份前需要将数据库加读锁,防止数据在备份时写入。
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> exit
Bye

[root@localhost ~]# mkdir /mysql_bak            ###创建/mysql_bak 目录

[root@localhost opt]


  
# mysqldump -u root -p client user_info >/mysql_bak/client_userinfo-$(date +%F).sql   ####这边括号中%F 的F必须是大写的
Enter password: 
[root@localhost ~]# ll /mysql_bak/
总用量 4
-rw-r--r-- 1 root root 2055 8月 15 05:55 client_userinfo-2018-08-15.sql

[root@localhost mysql_bak]# mysqladmin -u root -p flush-logs
[root@localhost ~]# ll /usr/local/mysql/data/
总用量 122928
-rw-r----- 1 mysql mysql    56 8月  9 16:16 auto.cnf
drwxr-x--- 2 mysql mysql    62 8月 15 06:04 client
-rw-r----- 1 mysql mysql   308 8月 15 06:03 ib_buffer_pool
-rw-r----- 1 mysql mysql 12582912 8月 15 06:04 ibdata1
-rw-r----- 1 mysql mysql 50331648 8月 15 06:04 ib_logfile0
-rw-r----- 1 mysql mysql 50331648 8月  9 16:16 ib_logfile1
-rw-r----- 1 mysql mysql 12582912 8月 15 06:05 ibtmp1
drwxr-x--- 2 mysql mysql   4096 8月  9 16:16 mysql
-rw-r----- 1 mysql mysql   1539 8月 15 06:05 mysql-bin.000001
-rw-r----- 1 mysql mysql   154 8月 15 06:05 mysql-bin.000002
-rw-r----- 1 mysql mysql    78 8月 15 06:05 mysql-bin.index
drwxr-x--- 2 mysql mysql   8192 8月  9 16:16 performance_schema
drwxr-x--- 2 mysql mysql   8192 8月  9 16:16 sys
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
3、继续录入新的内容并进行增量备份
[root@localhost mysql_bak]# mysql -u root -p
Enter password: 
mysql> unlock tables;       #######解除表锁。
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> use client;
mysql> insert into user_info values('000009','赵六','男','019','37');
mysql> insert into user_info values('000010','孙七','男','020','36');
mysql> select * from user_info;
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 身份证  | 姓名  | 姓别  | 用户ID号  | 资费  |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 000006  | 张三  || 016     |   10 |
| 000007  | 李四  || 017     |   91 |
| 000008  | 王五  || 018     |   23 |
| 000009  | 赵六  || 019     |   37 |
| 000010  | 孙七  || 020     |   36 |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> exit
Bye
[root@localhost mysql_bak]# mysqladmin -u root -p flush-logs
Enter password: 

[root@localhost ~]# ll /usr/local/mysql/data
总用量 122932
-rw-r----- 1 mysql mysql    56 8月  9 16:16 auto.cnf
drwxr-x--- 2 mysql mysql    62 8月 15 06:04 client
-rw-r----- 1 mysql mysql   308 8月 15 06:03 ib_buffer_pool
-rw-r----- 1 mysql mysql 12582912 8月 15 06:07 ibdata1
-rw-r----- 1 mysql mysql 50331648 8月 15 06:07 ib_logfile0
-rw-r----- 1 mysql mysql 50331648 8月  9 16:16 ib_logfile1
-rw-r----- 1 mysql mysql 12582912 8月 15 06:05 ibtmp1
drwxr-x--- 2 mysql mysql   4096 8月  9 16:16 mysql
-rw-r----- 1 mysql mysql   1539 8月 15 06:05 mysql-bin.000001
-rw-r----- 1 mysql mysql   797 8月 15 06:07 mysql-bin.000002
-rw-r----- 1 mysql mysql   154 8月 15 06:07 mysql-bin.000003
-rw-r----- 1 mysql mysql   117 8月 15 06:07 mysql-bin.index
drwxr-x--- 2 mysql mysql   8192 8月  9 16:16 performance_schema
drwxr-x--- 2 mysql mysql   8192 8月  9 16:16 sys


[root@localhost ~]# cp /usr/local/mysql/data/mysql-bin.000002 /mysql_bak/
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
4、模拟误操作删除 user_info表
[root@localhost mysql_bak]# mysql -u root -p -e 'drop table client.user_info'
Enter password: 
[root@localhost mysql_bak]# mysql -u root -p -e 'select * from client.user_info'
Enter password: 
ERROR 1146 (42S02) at line 1: Table 'client.user_info' doesn't exist
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
5、恢复操作
[root@localhost mysql_bak]# mysql -u root -p client < /mysql_bak/client_userinfo-2018-08-14.sql 
Enter password: 
[root@localhost mysql_bak]# mysql -u root -p -e'select * from client.user_info'
Enter password: 
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 身份证  | 姓名  | 姓别  | 用户ID号  | 资费  |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+

| 000006  | 张三  || 016     |   10 |
| 000007  | 李四  || 017     |   91 |
| 000008  | 王五  || 018     |   23 |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+


[root@localhost ~]# mysqlbinlog --no-defaults /mysql_bak/mysql-bin.000002 |mysql -u root -p
Enter password: 
[root@localhost ~]# mysql -u root -p -e'select * from client.user_info'
Enter password: 
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 身份证  | 姓名  | 姓别  | 用户ID号  | 资费  |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 000006  | 张三  || 016     |   10 |
| 000007  | 李四  || 017     |   91 |
| 000008  | 王五  || 018     |   23 |
| 000009  | 赵六  || 019     |   37 |
| 000010  | 孙七  || 020     |   36 |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
######基于位置恢复#####
[root@localhost mysql_bak]# mysql -uroot -p -e 'drop table client.user_info'  ### 删除表user_info
Enter password: 

[root@localhost mysql_bak]# mysql -uroot -p -e 'select * from client.user_info'
Enter password: 
ERROR 1146 (42S02) at line 1: Table 'client.user_info' doesn't exist[root@localhost mysql_bak]# mysql -u root -p client < /mysql_bak/client_userinfo-2018-08-14.sql 
Enter password:

[root@localhost ~]# mysql -u root -p -e'select * from client.user_info'
Enter password: 
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 身份证  | 姓名  | 姓别  | 用户ID号  | 资费  |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 000006  | 张三  | 男   | 016     |   10 |
| 000007  | 李四  | 女   | 017     |   91 |
| 000008  | 王五  | 女   | 018     |   23 |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
[root@localhost ~]# mysqlbinlog --no-defaults --base64-output=decode-rows -v /mysql_bak/mysql-bin.000002       ####--base64-output=decode-rows  64解码  ### -v  换行显示

/*!50530 SET @@SESSION.PSEUDO_SLAVE_MODE=1*/;
/*!50003 SET @OLD_COMPLETION_TYPE=@@COMPLETION_TYPE,COMPLETION_TYPE=0*/;
DELIMITER /*!*/;
# at 4
#180815 6:05:58 server id 1 end_log_pos 123 CRC32 0xba2781ac Start: binlog v 4, server v 5.7.20-log created 180815 6:05:58
# at 123
#180815 6:05:58 server id 1 end_log_pos 154 CRC32 0xa0182e52 Previous-GTIDs
# [empty]
# at 154
#180815 6:07:34 server id 1 end_log_pos 219 CRC32 0x3d67048b Anonymous_GTID last_committed=0   sequence_number=1    rbr_only=yes
/*!50718 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED*//*!*/;
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'/*!*/;
# at 219
#180815 6:07:34 server id 1 end_log_pos 293 CRC32 0xae858d22 Query  thread_id=7   exec_time=0  error_code=0
SET TIMESTAMP=1534284454/*!*/;
SET @@session.pseudo_thread_id=7/*!*/;
SET @@session.foreign_key_checks=1, @@session.sql_auto_is_null=0, @@session.unique_checks=1, @@session.autocommit=1/*!*/;
SET @@session.sql_mode=1437073414/*!*/;
SET @@session.auto_increment_increment=1, @@session.auto_increment_offset=1/*!*/;
/*!\C utf8 *//*!*/;
SET @@session.character_set_client=33,@@session.collation_connection=33,@@session.collation_server=33/*!*/;
SET @@session.lc_time_names=0/*!*/;
SET @@session.collation_database=DEFAULT/*!*/;
BEGIN
/*!*/;
# at 293
#180815 6:07:34 server id 1 end_log_pos 359 CRC32 0x3ccdc62e Table_map: `client`.`user_info` mapped to number 221
# at 359
#180815 6:07:34 server id 1 end_log_pos 421 CRC32 0x55f72453 Write_rows: table id 221 flags: STMT_END_F
### INSERT INTO `client`.`user_info`
### SET
###  @1='000009'
###  @2='赵六'
###  @3=''
###  @4='019'
###  @5=37
# at 421
#180815 6:07:34 server id 1 end_log_pos 452 CRC32 0x45fd2af6 Xid = 50
COMMIT/*!*/;
# at 452
#180815 6:07:39 server id 1 end_log_pos 517 CRC32 0xa553503b Anonymous_GTID last_committed=1   sequence_number=2    rbr_only=yes
/*!50718 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED*//*!*/;
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'/*!*/;
# at 517
#180815 6:07:39 server id 1 end_log_pos 591 CRC32 0x02ad5ee9 Query  thread_id=7   exec_time=0  error_code=0
SET TIMESTAMP=1534284459/*!*/;
BEGIN
/*!*/;
# at 591
#180815 6:07:39 server id 1 end_log_pos 657 CRC32 0x3f478909 Table_map: `client`.`user_info` mapped to number 221
# at 657
#180815 6:07:39 server id 1 end_log_pos 719 CRC32 0xb478e1c5 Write_rows: table id 221 flags: STMT_END_F
### INSERT INTO `client`.`user_info`
### SET
###  @1='000010'
###  @2='孙七'
###  @3=''
###  @4='020'
###  @5=36
# at 719
#180815 6:07:39 server id 1 end_log_pos 750 CRC32 0xe681426b Xid = 51
COMMIT/*!*/;
# at 750
#180815 6:07:59 server id 1 end_log_pos 797 CRC32 0xbc922301 Rotate to mysql-bin.000003 pos: 4
SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'AUTOMATIC' /* added by mysqlbinlog */ /*!*/;
DELIMITER ;
# End of log file
/*!50003 SET COMPLETION_TYPE=@OLD_COMPLETION_TYPE*/;
/*!50530 SET @@SESSION.PSEUDO_SLAVE_MODE=0*/;

#######
[root@localhost ~]# mysqlbinlog --no-defaults --stop-position='517' /mysql_bak/mysql-bin.000002 |mysql -u root -p   ####操作的节点附近即可
[root@localhost ~]# mysql -u root -p -e'select * from client.user_info'
Enter password: 
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 身份证  | 姓名  | 姓别  | 用户ID号  | 资费  |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 000006  | 张三  | 男   | 016     |   10 |
| 000007  | 李四  | 女   | 017     |   91 |
| 000008  | 王五  | 女   | 018     |   23 |
| 000009  | 赵六  | 男   | 019     |   37 |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+

#######
[root@localhost ~]# mysql -u root -p -e 'drop table client.user_info'
Enter password: 
[root@localhost ~]# mysql -u root -p client < /mysql_bak/client_userinfo-2018-08-15.sql 
Enter password: 
[root@localhost ~]# mysqlbinlog --no-defaults --start-position='657' /mysql_bak/mysql-bin.000002 |mysql -u root -p    ####操作的节点附近即可
Enter password: 
[root@localhost ~]# mysql -u root -p -e'select * from client.user_info'
Enter password: 
+-----------+--------+--------+-------------+--------

| 身份证  | 姓名  | 姓别  | 用户ID号  | 资费  |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 000006  | 张三  || 016     |   10 |
| 000007  | 李四  || 017     |   91 |
| 000008  | 王五  |


  
| 018     |   23 |
| 000010  | 孙七  || 020     |   36 |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
#######总结##
基于位置恢复的操作,节点不要选择太靠近操作的节点,否则容易恢复失败。
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
######基于时间恢复##### 20200913 0:01:10
mysqlbinlog --no-defaults --stop-datetime='2018-8-15 6:07:39' /mysql_bak/mysql-bin.000002 |mysql -u root -p  ##恢复赵六
mysqlbinlog --no-defaults --start-datetime='2018-8-15 6:07:39' /mysql_bak/mysql-bin.000002 |mysql -u root -p  ##恢复孙七


mysqlbinlog --no-defaults --stop-datetime='2020-9-13 0:01:10' /mysql_bak/mysql-bin.000002 |mysql -u root -p  ##恢复赵六
mysqlbinlog --no-defaults --start-datetime='2020-9-13 0:01:10' /mysql_bak/mysql-bin.000002 |mysql -u root -p  ##恢复孙七


mysqlbinlog --no-defaults --start-datetime='2019-3-13 18:16:30' /mysql_bak/mysql-bin.000003 |mysql -u root -p
18:16:30

####列子###
[root@localhost ~]# mysql -u root -p -e 'drop table client.user_info'
Enter password: 
[root@localhost ~]# mysql -u root -p client < /mysql_bak/client_userinfo-2018-08-15.sql 
Enter password: 
[root@localhost ~]# mysqlbinlog --no-defaults --stop-datetime='2018-8-15 6:07:39' /mysql_bak/mysql-bin.000002 |mysql -u root -p     ######时间戳不要弄错了
Enter password: 
[root@localhost ~]# mysql -u root -p -e'select * from client.user_info'
Enter password: 
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 身份证  | 姓名  | 姓别  | 用户ID号  | 资费  |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 000006  | 张三  || 016     |   10 |
| 000007  | 李四  || 017     |   91 |
| 000008  | 王五  || 018     |   23 |
| 000009  | 赵六  || 019     |   37 |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+


####列子###
[root@localhost ~]# mysql -u root -p -e 'drop table client.user_info'
Enter password: 
[root@localhost ~]# mysql -u root -p client < /mysql_bak/client_userinfo-2018-08-15.sql 
Enter password: 
[root@localhost ~]# mysqlbinlog --no-defaults --start-datetime='2018-8-15 15:33:48' /mysql_bak/mysql-bin.000002 |mysql -u root -p  ######时间戳不要弄错了,根据的你的日志文件来##
Enter password: 
[root@localhost ~]# mysql -u root -p -e'select * from client.user_info'
Enter password: 
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 身份证  | 姓名  | 姓别  | 用户ID号  | 资费  |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
| 000006  | 张三  || 016     |   10 |
| 000007  | 李四  || 017     |   91 |
| 000008  | 王五  || 018     |   23 |
| 000010  | 孙七  || 020     |   36 |
+-----------+--------+--------+-------------+--------+
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
#####验证表的锁定是否产生二进制文件####

mysqladmin -u root -p flush-logs
[root@localhost ~]# mysql -uroot -p -e 'show master logs'
Enter password: 
+------------------+-----------+
| Log_name     | File_size |
+------------------+-----------+
| mysql-bin.000001 |   1539 |
| mysql-bin.000002 |    797 |
| mysql-bin.000003 |   9438 |
| mysql-bin.000004 |    154 |
+------------------+-----------+
mysql> use client;

mysql> insert into user_info values('000009','老八','男','025','23');
mysql> select * from user_info;
mysql>LOCK TABLES tbl_name READ;

mysql> insert into user_info values('000010','赵9','男','030','23');


[root@localhost ~]# mysqladmin -u root -p flush-logs
Enter password: 
[root@localhost ~]# mysql -uroot -p -e 'show master logs'
Enter password: 
+------------------+-----------+
| Log_name     | File_size |
+------------------+-----------+
| mysql-bin.000001 |   1539 |
| mysql-bin.000002 |    797 |
| mysql-bin.000003 |   9438 |
| mysql-bin.000004 |    499 |
| mysql-bin.000005 |    154 |
+------------------+-----------+

[root@localhost ~]# mysqlbinlog --no-defaults --base64-output=decode-rows -v /mysql_bak/mysql-bin.000004       ####--base64-output=decode-rows  64解码  ### -v  换行显示
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
Python社区是高质量的Python/Django开发社区
本文地址:http://www.python88.com/topic/73445
 
17 次点击  
分享到微博